info@greeksoftball.gr DONATE

Women's National Team

Alexis Bazos

Anyssa Iliopoulos

Loren Stavrou

Chelsea Lisikatos

Rania Zavitsanou

Chelesa Runyon

Brianna Nykaza

Mia Marinakis

Kate Karamouzis

Eleni Spirakis

Maria Zepeda

Dora Skarogianni

Mary Haff

Sophia Skerik

Christopoul Olive

Pess Olivia

Bournais Eve

Tsirigos Caramia

Patonis Demi

Kollander Molly

Papavasiliou Nicolette

Stavrou Zoe