Women’s National Team – 20th European Championship

2017 – Team Roster

Foti Antonio, Shane Mcdonald, Santiago Angelo, Trigonakis Charalambos, Cerri Candida, Chorafa Denise, Pedroli Marta

Player – Name
Skarogianni Dora
Zavitsanou Rania
Panagiotou Konstantina
Stavrou Loren
Lisikatos Chelsea
Lisikatos Samantha
Turner Demi
Patonis Demi
Iliopoulos Anyssa
Iliopoulos Mary
Marinakis Mia
Markopoulos Olivia
Tsirigos Caramia
Gkialetsi Nikki
Spirakis Helen
Bazos Alexis